Archief


Cao-voorziening bij ontslag

13 april 2017 — Arbeidsrecht

Een werkgever moet bij het einde van een arbeidsovereenkomst na ten minste 24 maanden aan de werknemer een transitievergoeding betalen als het initiatief voor de beëindiging bij de werkgever ligt. Er hoeft geen transitievergoeding te worden betaald wanneer in de cao een gelijkwaardige voorziening is opgenomen.De vraag in een procedure voor de kantonrechter was of de in de cao opgenomen...

Lees verder »

Coulancetermijn aanpassing pensioenvoorziening in eigen beheer

13 april 2017 — Vennootschapsbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit met de uitwerking van de coulancetermijn voor aanpassing van een pensioenvoorziening in eigen beheer gepubliceerd. Dga’s hebben tot en met 30 juni 2017 de tijd voor:het premievrij maken van het in eigen beheer opgebouwde pensioen; het overbrengen van elders verzekerd pensioen naar de eigen bv; het aanpassen van de pensioenbrief; de besluitvorming in...

Lees verder »

Verblijfkosten eigen rijders 2017

07 april 2017 — Ondernemingen

Eigen rijders die internationale ritten maken, mogen per gereden dag een vast bedrag van hun winst aftrekken als verblijfskosten. Voor 2017 is dit bedrag € 35,50. Het bedrag dat eigen rijders mogen aftrekken, wordt jaarlijks aangepast. De bedragen van de laatste 5 jaar staan op de site van de Belastingdienst bij Verblijfskosten eigen rijders. Daar staan ook de voorwaarden waaraan eigen...

Lees verder »

Gebreken in administratie

06 april 2017 — Formeel recht

Bij een boekenonderzoek bij een horecaondernemer stelde de Belastingdienst vast dat de detailgegevens van bestellingen verwijderd waren uit de administratie. Alleen de totaalbedragen per bestelling, de datum van de bestelling, het tijdstip van verkoop en de betaalwijze waren nog te raadplegen. De Belastingdienst meende dat de ondernemer niet aan zijn wettelijke administratieverplichtingen had voldaan door de detailgegevens niet te bewaren.Hof...

Lees verder »

Wetsvoorstel implementatie vierde Europese anti-witwasrichtlijn

06 april 2017 — Ondernemingen

In 2015 is de vierde Europese anti-witwasrichtlijn aangenomen. Deze richtlijn moet voorkomen dat het financiële stelsel wordt gebruikt voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering. De richtlijn verplicht de lidstaten tot de invoering van een centraal register van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten.De ministers van Financiën, Veiligheid en Justitie en Economische Zaken hebben een wetsvoorstel gepubliceerd ter...

Lees verder »

Vermogensetikettering woning ondernemer

06 april 2017 — Ondernemingswinst

De keuze om een vermogensbestanddeel toe te rekenen aan de onderneming of aan privé is in het algemeen afhankelijk van de wil van de ondernemer. De keuzevrijheid wordt begrensd door de redelijkheid. Zo vormt de woning van de ondernemer, behoudens bijzondere omstandigheden, naar zijn aard privévermogen. Toch kan een woning binnen de grenzen van de redelijkheid tot het ondernemingsvermogen worden...

Lees verder »

Voorstel aanpassing Wet werk en zekerheid

06 april 2017 — Civiel recht

De werkgever moet een transitievergoeding betalen aan een werknemer als diens arbeidsovereenkomst na twee jaar of langer wordt beëindigd of niet wordt voortgezet op initiatief van de werkgever. Dat geldt ook als de werknemer door ziekte of gebreken zijn werk niet meer kan verrichten en herplaatsing niet mogelijk is. Het moeten betalen van een transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid wordt door...

Lees verder »

Voorkomen van dubbele bijtelling bij tijdelijke vervanging

06 april 2017 — Loonbelasting

Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het inkomen plaatsvinden. Om de bijtelling te beperken kiezen werknemers soms voor een relatief kleine auto of voor een elektrische of hybride auto. Door het formaat of de bescheiden actieradius van deze auto worden de mogelijkheden voor het gebruik beperkt. Vooral tijdens vakanties doen die beperkingen zich...

Lees verder »

Leidraad vergoeding vervroegde aflossing hypotheken

30 maart 2017 — Civiel recht

Wie vanwege de huidige lage rentestand zijn hypotheek vervroegd aflost of wil omzetten, wordt geconfronteerd met de berekening van boeterente door de bank. De wijze van berekening van het bedrag aan boeterente is vaak onduidelijk. De bank deelt de uitkomst van de berekening mee aan de klant, maar de berekening is niet te controleren. Daar is door een Europese richtlijn...

Lees verder »

Ontheffing concurrentiebeding

30 maart 2017 — Arbeidsrecht

Wil een aan een werknemer opgelegd concurrentie- of relatiebeding rechtsgeldig zijn, dan moet het beding schriftelijk zijn vastgelegd. Deze eis wordt gesteld omdat een dergelijk beding bezwarend is voor de werknemer. Wanneer op een later moment ten gunste van de werknemer wordt afgeweken van een opgelegd concurrentie- of relatiebeding, is het niet nodig om deze afwijkingen schriftelijk vast te leggen....

Lees verder »